Regulamin

1.1. Sklep internetowy „Wszystko o wyprowadzce na wieś” działający pod adresem maeg.pl (dalej: Sklep lub Organizator) prowadzony jest przez MAEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6912547085, KRS: 0000824320, REGON: 385500709, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5, 59-220 Legnica

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Pod pojęciem „produkty” należy rozumieć zarówno fizyczne towary, które mogą wymagać dostawy jak i usługi, w tym usługi dostępu do materiałów w wersji cyfrowej, oraz ofertę edukacyjną w formie stacjonarnej oraz w formie webinarów i ich zapisów wideo.

1.4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
– posiadanie dostępu do Internetu
– posiadanie adresu e-mail
– posiadanie nowoczesnej przeglądarki internetowej
– włączona obsługa javascript
– akceptacja plików cookies.

1.5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.8. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

1.9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

1.10 Konta klientów, którzy nie wykonują na nich żadnych działań (logowanie, zakup) kasowane są automatycznie po upływie roku.

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.).

2.2. Klient składa zamówienie wskazując produkty, którymi jest zainteresowany poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku Klient ma możliwość:
– dodawania i usuwania produktów oraz modyfikowania ich ilości;
– wskazania adresu (w tym adresu poczty elektronicznej) na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz wprowadzenia danych niezbędnych do wystawienia faktury;
– wyboru sposobu dostawy
– wyboru sposobu płatności
– dodania kodu rabatowego

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdziwe dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta. Odstąpienie to jest również dopuszczalne w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że do zamówienia doszło w wyniku przestępstwa lub przy wykorzystaniu luk zabezpieczeń informatycznych sklepu oraz podmiotów trzecich, w tym podmiotów obsługujących system automatycznych płatności.
2.5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie do 14 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Towary wirtualne i usługi dostępu do nich będą udostępniane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

2.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania m. in. prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji brak zapłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

2.9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
2.9.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2.9.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.9.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.9.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.10. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Sklep udostępnia informacje o dostępności produktów i zamówienia produktów czasowo niedostępnych co może się wiązać z dodatkowym czasem oczekiwania na uzupełnienie stanów magazynowych lub wyznaczenie nowych terminów w przypadku wydarzeń stacjonarnych o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

2.11. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.

2.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Jeśli będzie to możliwe Sklep podejmie działania aby ustalić przyczyny błędu i udzielić Klientowi informacji o możliwości jego naprawienia.

2.13. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.14. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 7 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

2.15 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2.16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium całego świata.

2.17 Sprzedawana przez sklep usługa „konsultacji on-line” jest usługą doradczą zwolnioną podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy o VAT ponieważ dotyczy doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także jest związana ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT jeśli jest on naliczany i podawane są w polskiej walucie.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki jeśli jest ona wymagana.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania akcji marketingowych, które mogą zmieniać brzmienie tego punktu w taki sposób, że to Sklep poniesie koszty dostawy produktów do Klienta.

3.5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient wraz z kurierem, sporządził protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

3.7. Niezgodność z opisem w przypadku produktów wirtualnych, lub innych produktów i usług niefizycznych również należy zgłaszać do pracowników Sklepu. Sklep podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawy wszelkich występujących niezgodności.

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1 on-line za pomocą płatności Blue Media (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay
4.1.2 on-line za pomocą płatności WP PAY (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
4.2 wśród form płatności udostępnianych przez podmioty świadczące obsługę płatności online dostępne są następujące karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.3 Dowolne z metod płatności mogą być czasowo niedostępne z przyczyn leżących po stronie operatora jak i po stronie administratora sklepu.

5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu: biuro@maeg.pl

5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru w inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.7 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

5.9. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie), oraz do produktów które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.10. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.11. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki, w której reklamowany towar został przesłany lub towaru, który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie następuje na koszt Sklepu.

5.12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.13. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury poza sądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

6.1. W zakresie organizacji szkoleń, webinar oraz podobnych usług Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania/Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem Spotkania/Szkolenia lub do zmiany terminu Spotkania/Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni roboczych przed pierwotnym terminem Spotkania/Szkolenia.

6.2. O odwołaniu lub zmianie terminu Spotkania/Szkolenia Organizator powiadomi Klienta, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w formularzu kontaktowym lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.

6.3. W razie odwołania lub zmiany terminu Spotkania/Szkolenia w sposób wskazany powyżej, Klientowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Klienta Organizatorowi przed dniem odwołania Spotkania/Szkolenia.

6.4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Spotkania/Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazane powyżej albo dokonania modyfikacji Spotkania/Szkolenia w stopniu większym aniżeli nieznaczny, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Klientowi przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Klient zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Klient niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń.

6.5. Nie stawienie się Klienta na Spotkaniu, bez względu na powody niestawienia się, z wyłączeniem jednakże okoliczności stanowiących siłę wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.

 1. Organizator oświadcza, że w przypadku Konsumentów obowiązują następujące postanowienia:
  ◦ Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych,
  ◦ Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień Ustawy o Prawach Konsumenta (dalej: UPK), w tym jej art. 38, art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Wzór oświadczenia o ww. odstąpieniu został zamieszczony w Załączniku nr 1 do OWU; skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;
  ◦ prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacji gdy Organizator wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  ◦ Organizator informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej, telefonicznie, a o ile Konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres.
  ◦ w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami;
  ◦ jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia już spełnione/wykonane do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wówczas proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.8.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy wymagającego podania adresu klienta, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora celem prawidłowej realizacji umowy.

8.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prostowania, etc. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
-pisemnie na adres: MAEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5, 59-220 Legnica
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@maeg.pl

8.4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

9.1. Organizator informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą do reklamacji. Klientowi w takim przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9.4. Organizator informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.6. Organizator zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Organizatorowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 roku.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy
 2. Reklamacja